buro BAK

Bedrijfsgegevens


Bank / KvK / Belastingdienst
Rabobank: NL80 RABO 0151 4316 20
KvK: 37154832
BTW nr. NL00 2065728 B26


Algemene voorwaarden / DNR 2011
Op de overeenkomsten van buro BAK zijn de voorwaarden van toepassing volgens De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur

Klik hier om De Nieuwe Regeling 2011 te downloaden


Disclaimer website
Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. buro BAK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover buro BAK geen controle heeft.

buro BAK draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van buro BAK.


Disclaimer e-mailbericht
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, dan is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan. U wordt verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. buro BAK staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.